Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2012

3297 e290 390
Reposted fromlittlefool littlefool
Ja pierdolę, dzisiaj jestem jak Bukowski. Wstałem, zobaczyłem świat, wracam do łóżka z nadzieją, że połowa populacji w jakiś cudowny sposób zejdzie i życie będzie dużo łatwiejsze. Proszę, proszę. 
Reposted fromidzsobie idzsobie viamagdanestor magdanestor
3358 db6a 390
3376 52f6 390
6326 0d81 390
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viapeasorela peasorela
whatever o'clock
6940 b930 390
4325 ecde 390
Reposted fromchudosc chudosc viaHopeKaris HopeKaris
2969 f420 390
Reposted frommiktoria miktoria viaHopeKaris HopeKaris
8808 b11c 390
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viapeasorela peasorela
Who needs dementors to suck out your soul when Mondays exist?
— Lord Voldemort
Reposted fromnuwanda nuwanda viacytaty cytaty

— Freja Beha Erichsen
Reposted fromasafeather asafeather viaBloodMoon BloodMoon
a Ty nie pozwól przecież 
żebym umarł w świecie 
który ciemny jest który 
ciemny jest i chłodny 
— Janusz Radek
Reposted frombeinthe beinthe viacytaty cytaty
- no tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. bardzo. tylko powiedz jak?
— halina poświatowska (o swojej próbie samobójczej)
1692 b057 390
Reposted fromtakemyhand takemyhand viatoosadtocry toosadtocry
5255 6e30 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl